توضیحات

* Free With ads. Please click ads to keep application free. An ethical text composed by the influential Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Keywords: Hebrew, Torah, Tefilah, Jew, Israel

تغییرات آخرین نسخه

* Free With ads. Please click ads to keep application free. An ethical text composed by the influential Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Keywords: Hebrew, Torah, Tefilah, Jew, Israel

توسعه دهنده

نام: OKtm Websites
ایمیل: mydoarweb@hotmail.com
سایت: http://www.torahbloj.com/blog/?page_id=1866

دسترسی ها

  • android.permission.INTERNET

نرم افزارهای دیگر این توسعه دهنده